Primeur Frysk album

Ruurd Walinga wurket oan in Frysk album. Dêrop komme fiif oan’t sân nûmers te stean. De lieten komme út syn show Ut en Thús. Ien liet is al fêst te belústerjen en hiet ‘Fotolistke’. Fia dizze link is it te hearren: https://soundcloud.com/ruurd-walinga/fotolistke-ruurd-walinga