Ut en Ths

Ut en Ths is in folsleine Frysktalige kabaretshow fan goed twa kear trije kertier. Yn it programma nimt Walinga de minsken even mei fuort 'fan 'e polle' en giet er sels mei harren 'tfanhs nei myn oare helt'.
Walinga komt mei in alternatyf foar Ljouwert Kulturele Haadstd fan Europa. Hy komt mei in Keterale haadstd no't Ljouwert hieltyd mear doarpen derby krijt en elk doarp wol syn eigen keet hat wr't men lekker keetlelle kin. Ek it yngewikkele fan s Fryske taal komt oan 'e oarder.

Bist Betoetere

Yn Bist Betoetere kombinearret Ruurd Walinga syn lde hobby trombone spylje (by fanfare Eendracht Maakt Macht t Aldegea-W) mei syn wurk as hafabra-sjoernalist by it Friesch Dagblad en it kabaret. Foar de muzykanalfabeet geane guon snes boppe de pet, mar de muzykleafhawwer sit op it puntsje fan 'e stoel. Lit dy Walinga mar skowe.
Bist Betoetere wurdt altyd dien mei in muzykkorps of koar. De kabaretier en de muzykferiening wikselje elkoar f. Der binne ek ferskate stikken dy't se mei elkoar tfiere. Walinga komt ferskate kearen as apart typke nei foaren.

Koweblomke

Koweblomke giet oer s prachtige moaie natoer yn Frysln. Yn it Friesch Dagblad skriuwt Ruurd Walinga al sa'n 25 jier oer de natoer. Yn dit kabaretprogramma giet oer frjemde fgels, apen en bearen, guozzen en s lnskippen. Hiel aardich foar in jn fan in fgelwacht of oare natoerklups.

Frysk berne-teater

Fan Koweblomke is ek in berne-ferzy. De bern leare dan fan alles en noch wat oer de natoer. Der sit in moaie kwis yn de show, aardige ferskes. It giet oer in jonkje dat fan hs weirn is om't syn lders him net begripe. Lokkich begripe de fgels en bisten yn it bosk him wol.

Ik timmerje derop los

Ik timmer derop los is in berne-programma en giet oer it thema boasheid. In jonkje sit opsluten yn in skuorre. Dr mei hy der op los slaan. Hy fertelt ek wrom't er dat docht. Foar in protte bern werkenber. Mei in bytsje oandacht fan 'e bern en nei in pear ferskes krijt er wer in aardich sin.